Get Adobe Flash player

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ข่าวกิจกรรมมูลนิธิ

เลื่อนวันและเวลาจัดรายการพิเศษฯวันพฤหัสบดี, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
กิจกรรมเกี่ยวกับสภากาชาดไทยวันพฤหัสบดี, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สถิติผู้เยี่ยมชม

189300
วันนี้วันนี้63
เมื่อวานเมื่อวาน58
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้470
เดือนนี้เดือนนี้470
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด189300

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

โครงการ ดวงใจของแผ่นดิน

โครงการ ดวงใจของแผ่นดิน
Heart of the Earth Project

๑. หลักการและเหตุผล

 

            ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

           มูลนิธิประเทศสีเขียวจึงได้จัดทำโครงการ ดวงใจของแผ่นดิน (Heart of the Earth Project) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระองค์ โดย

            ๑.๑ ได้รวบรวมหนังสือชุดเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ สำหรับมอบเป็นสิทธิประโยชน์ตอบแทน ให้กับผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯเก็บไว้ศึกษาเรียนรู้ในองค์กรหรือเพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียน นักศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๑๕,๒๔๑บาท ซึ่งใน ๑ ชุด มีทั้งหมด ๑๙ เล่ม ดังนี้

             ชุดที่ ๑ เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ จัดทำเป็น ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จำนวน ๙ เล่ม

             ชุดที่ ๒ เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ บรรจุกล่องแข็ง จำนวน ๖ เล่ม

             ชุดที่ ๓ การ์ตูนชุดสดุดีมหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ฉบับเยาวชน บรรจุกล่องแข็ง จำนวน ๔ เล่ม

            ๑.๒ จัดชุดข้อสอบประกาศนียบัตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากล หรือ International Computer Driving Lisense (ICDL) สำหรับมอบเป็นสิทธิประโยชน์ตอบแทน ให้ผู้สนับสนุนโครงการฯนำไปมอบให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๗,๙๐๐ บาท

 

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑ เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้ได้รับการเรียนรู้ที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ "Thailand 4.0"

            ๒.๓ เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในสถานศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีระบบ และเท่าเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล

            ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิวัฒน์พลเมืองแก่เยาวชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ๒.๕ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนไทยในวัยเรียน ที่ประพฤติดี มีความกตัญญู และมีความสามารถด้านกีฬา

            ๒.๖ เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และอุปกรณ์ด้านการกีฬา

            ๒.๗ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติประวัติให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นต้นแบบ

            ๒.๘ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติประวัติให้กับผู้สนับสนับสนุนโครงการฯจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ที่ได้ร่วมกันทำความดี

 

 

๓. เป้าหมาย 

            ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้รับการเรียนรู้ การศึกษาที่ดีอย่างมีระบบ 

            ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

            ๓.๓ สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

            ๓.๔ สร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา

            ๓.๕ ส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจ ให้กับเยาวชนไทยในวัยเรียน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีความกตัญญู และมีความสามารถด้านกีฬา

            ๓.๖ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนสถานการศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ด้านการกีฬา

            ๓.๗ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติประวัติครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นต้นแบบ

            ๓.๘ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติประวัติผู้สนับสนับสนุนโครงการฯจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ที่ได้ร่วมกันทำความดี

             

๔. พื้นที่ดำเนินงาน

            ดำเนินงานโครงการฯในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการที่กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆที่เป็นศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ แล้วค่อยกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง

           

๕. จุดเด่น

            โครงการฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

๖. แนวทางการดำเนินงาน

            ๖.๑ วางกรอบแผนการดำเนินงาน ประสานผู้ร่วมดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่ทำกิจกรรม

            ๖.๒ ประสานและประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระทรวง ทบวงกรม สถานศึกษา องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป

            ๖.๓ ประสาน ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และบริษัท ห้างร้านเพื่อจัดเตรียมความพร้อมหรือเพิ่มคณะทำงาน รองรับปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

            ๖.๔  จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ระหว่างมูลนิธิประเทศสีเขียว กับ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการฯ

            ๖.๕ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯทั่วประเทศ หรือติดต่อประสานงานภาคส่วนต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

            ๖.๖ ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนเพื่อสอบและรับประกาศนียบัตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากล หรือ International Computer Driving Lisense (ICDL)

            ๖.๗ จัดส่งชุดหนังสือเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาล ที่ ๙ , ชุดข้อสอบ ICDL ,สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ด้านกีฬา ไปยังสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือตามความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน

            ๖.๘ จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ และผู้สนับสนุนโครงการฯ

            ๖.๙ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

            เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๘. วิธีการดำเนินงาน

            ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และให้การสนับสนุนโครงการฯในทุกภูมิภาครวมทั้งการจัดตั้งทีมงานจากส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            มูลนิธิประเทศสีเขียว เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ ดวงใจของแผ่นดิน (Heart of the Earth Project) 

ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมกับมูลนิธิประเทศสีเขียว

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑๐.๑ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระองค์ให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อไป

            ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพทางด้านการศึกษา ได้รับการเรียนรู้ การศึกษาที่ดีอย่างมีระบบ 

                    ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนไทย นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา

                    ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

                    ๑๐.๕ เด็กและเยาวชนไทยในวัยเรียน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีความกตัญญู และมีความสามารถด้านกีฬา ได้รับขวัญกำลังใจและความภูมิใจ 

                    ๑๐.๖ สถานการศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ด้านการกีฬา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

                    ๑๐.๗ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ ได้รับการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติประวัติ

                    ๑๐.๘ ผู้สนับสนับสนุนโครงการฯจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ที่ได้ร่วมกันทำความดี ได้รับการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติประวัติ

 

๑๑. วิธีการเข้าร่วม

            ๑๑.๑ ติดต่อ ประสานงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดวงใจของแผ่นดิน (Heart of the Earth Project) ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิประเทศสีเขียว หรือเบอร์โทร ๐ ๒๕๔๐ ๒๐๔๘ - ๙, แฟกซ์ ๐๒๙๑๗๔๗๖๑, อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ๑๑.๒ ติดต่อ ประสานงานเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายโครงการ ดวงใจของแผ่นดิน (Heart of the Earth Project) ของมูลนิธิประเทศสีเขียว เพื่อร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายในจังหวัดต่างๆของแต่ละภูมิภาค

 

๑๒. วิธีการสนับสนุนงบประมาณ

                  ๑๒.๑ ติดต่อ ประสานงานงานเพื่อร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีที่เป็นหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน

และประชาชนโดยทั่วไป ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิประเทศสีเขียว หรือเบอร์โทร ๐๒๕๔๐๒๐๔๘ – ๙,

แฟกซ์ ๐๒๙๑๗๔๗๖๑, อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            ๑๒.๒ ให้การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆในกรณีที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิประเทศสีเขียว หรือเบอร์โทร ๐๒๕๔๐๒๐๔๘ - ๙, แฟกซ์ ๐๒๙๑๗๔๗๖๑, อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ๑๒.๓ โอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีธนาคารหรือสนับสนุนเป็นเช็คในนาม "โครงการ ดวงใจของแผ่นดิน" 

หรือ "Heart of the Earth Project"

 

๑๓. การประชาสัมพันธ์

            ๑๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโครงการ ดวงใจของแผ่นดิน (Heart of the Earth Project) ของมูลนิธิประเทศสีเขียว ประจำจังหวัดต่างๆในแต่ละภูมิภาค

            ๑๓.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

            ๑๓.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook YouTube และเว็บไซต์www.greencountryfoundation.org

 

๑๔. งบประมาณดำเนินงานและการจัดกิจกรรม

            ใช้งบประมาณจนเสร็จสิ้นโครงการฯ (๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

            ส่วนที่ ๑ ชุดหนังสือเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด เป็นเงิน จำนวนเงิน ๔๕๗,๒๓๐,๐๐๐ บาท

            ส่วนที่ ๒ ชุดข้อสอบ International Computer Driving Lisense (ICDL) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด จำนวนเงิน ๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน ๘๕๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

๑๕. ตัวอย่างชุดหนังสือเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ และเอกสารชุดข้อสอบ ICDL

 

          ๑๕.๑ ตัวอย่างชุดหนังสือเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ชุดที่ ๑, ชุดที่๒, และชุดที่๓

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๓

๑๕.๒ ตัวอย่างเอกสารชุดข้อสอบ ICDL

๑๖. คณะกรรมการ

            คณะกรรมการที่ปรึกษา

          คณะกรรมการดำเนินงาน